Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ANIMAL MATCH B.V.


INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - DEFINITIES

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

Artikel 3 - KOOPOVEREENKOMST

Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT

Artikel 5 - ONTBINDING

Artikel 6 - PRIJS

Artikel 7 - BETALING

Artikel 8 - DUUROVEREENKOMST

Artikel 9 - KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 10 - CHARGEBACKS


Artikel 1 - DEFINITIES

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

Animal Match B.V.

Postadres: Amaliastein 150, 4133HD, Vianen
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0629304407
KvK-nummer: 86985973
Btw-nummer: NL52918963

Consument - de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit

Partijen - de ondernemer en de consument

Aanbod - de producten, diensten, of de digitale inhoud of dienst die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de consument

Aankoop - het product, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer

Bedenktijd - de termijn waarbinnen de consument herroepingsrecht heeft

Dag - kalenderdag

Digitale inhoud - gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

Duurovereenkomst - koopovereenkomst waarbij eenzelfde prestatie voor langere periode wordt geleverd

Herroepingsrecht - het recht voor de consument om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden

Koopovereenkomst - de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de consument zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen

Koop op afstand - een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand


Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument.

2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de consument.

3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument.

4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 - KOOPOVEREENKOMST

1. De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de consument.

2. Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.

3. De ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aan aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.

4. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

5. Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres van de ondernemer;

b) de voornaamste kenmerken van de aankoop;

c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;

d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten;

e) het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;

f) indien de consument herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding;

g) indien de consument geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht op herroeping;

h) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de consument na aankoop;

i) voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de overeenkomst;

j) de functionaliteit, met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen van de digitale inhoud;

k) de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de ondernemer op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

l) voor zover van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor financiële garanties die de consument op verzoek van de ondernemer moet verschaffen.

6. Indien de overeenkomst is ontstaan op een openbare veiling wordt aan het verstrekken van de informatie van het in lid 5 onder a genoemde voldaan door de overeenkomstige gegevens van de veilingmeester te verstrekken.


Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT

1. De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten.

3. Voor herroeping kan de consument het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.

4. Indien niet aan de in artikel 3, lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn verstrekt, met een maximale verlenging van 12 maanden.

5. Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits de ondernemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld aan de consument dat het recht op herroeping is uitgesloten:

a) overeenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;

b) overeenkomsten die zijn gesloten op een openbare veiling;

c) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

- de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

- de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht vanaf het moment dat de ondernemer de overeenkomst heeft geleverd.


Artikel 5 - ONTBINDING

1. Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door de ondernemer verschafte modelformulier voor ontbinding, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.

2. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.

3. Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de consument ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de consument gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.

4. De consument draagt geen kosten voor de gedeeltelijke of volledige levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

- de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de levering kan beginnen voor het einde van de herroepingstermijn;

- de verklaring van de consument dat hij afstand doet van zijn recht op ontbinding ontbreekt, of;

- de ondernemer heeft verzuimd de verklaring tot afstand van de consument te bevestigen.

5. De consument is niet aansprakelijk en is geen kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn herroepingsrecht.


Artikel 6 - PRIJS

1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw.

2. De ondernemer is niet bevoegd de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de consument bevoegd is in geval van prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.

3. Het in het voorgaande lid genoemde verbod geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

4. In het geval van een prijsverhoging wordt de consument tijdig, en uiterlijk een maand voor de prijswijziging, van de ingangsdatum van de wijziging en de gewijzigde prijs op de hoogte gebracht.


Artikel 7 - BETALING

1. Bij de aankoop van een abonnement dient direct online betaald te worden.

2. Restitutie van de aankoop is niet mogenlijk

3. De ondernemer kan enkel in het voordeel van de consument afwijken van de wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.

Artikel 8 - DUUROVEREENKOMST

1. De consument kan een duurovereenkomst van onbepaalde duur tot de levering van eenzelfde soort prestatie voor langere periode te allen tijde opzeggen met inachtneming van de opzeggingsregels.

2. De consument kan een duurovereenkomst van bepaalde duur tot de levering van eenzelfde soort prestatie voor langere periode opzeggen aan het einde van de overeenkomst met inachtneming van de opzeggingsregels.

3. De consument kan duurovereenkomsten opzeggen op in ieder geval dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst door hem is aangegaan, zonder gebondenheid aan een bepaald tijdstip voor opzegging.

4. Een duurovereenkomst van bepaalde duur mag wel stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd in een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, tenzij de consument de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een week voordat de termijn van het huidige abonnement verloopt.

5. Animal Match herinnert de consument via e-mail dat het abonnement verloopt en automatisch verlengd wordt, mits men dit zelf beëindigt. Bij te laat annuleren en bij een cashback behouden wij ons het recht voor de kosten hiervan bij de consument te verhalen.


Artikel 9 - KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien de consument een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden.

4. De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.

5. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 10 - CHARGEBACKS

1. Animal Match herinnert de consument via e-mail dat het abonnement afloopt en automatisch verlengd wordt, mits men dit zelf beëindigt. Bij te laat annuleren en een cashback behouden wij ons het recht voor de kosten hiervan bij de consument te verhalen.

 

 

Registreer uzelf
Registreren
#replace title#