Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Animal Match B.V.

Animal Match B.V. is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking,
zoals omschreven in deze privacyverklaring.
Postadres: Amaliastein150 4133HD Vianen 
E-mailadres: [email protected] 
Telefoonnummer: 0629304407
KvK-nummer: 86985973 
Btw-nummer: NL000052918963


Animal Match B.V. stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het
gebruik van persoonsgegevens op animalmatch.nl (hierna: de website), en alle aan
de website gerelateerde domeinen.
Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu
geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke
contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met
persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben ook te gelden
als persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op
enig andere wijze met de website communiceert.


Animal Match B.V. verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.


Animal Match B.V. draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de
verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.
In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan
privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:
Email adres: [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 19-07-2023.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Bij het gebruik van de website of diensten van Animal Match B.V. kunnen de
volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Voor en achternaam 
Adres 
IBAN nummer
UBN nummer
KVK nummer
Telefoon nummer


2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de
gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het aanbieden van een platform waar mens en dier gematched kunnen worden.
In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de
verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende
grondslag:
 De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde
door de gebruiker worden ingetrokken.
 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met
de gebruiker. (lid 1 sub b)
 De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f)
De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:
Voor direct marketing doeleinden.

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen door Animal Match B.V. worden verstrekt aan derden,
indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor
de gegevens zijn verzameld.
Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die
noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Animal Match B.V. gegeven opdracht
aan de ontvangers.
In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Animal
Match B.V. er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden
gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden
bewaard.
Animal Match B.V. verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële
doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden door Animal Match B.V. niet langer gebruikt of
opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de
gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.
De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: 1 jaar.

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten
aanzien van Animal Match B.V. .
De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten
kenbaar maken aan Animal Match B.V. middels één van de in deze privacyverklaring
genoemde contactgegevens van Animal Match B.V .
Animal Match B.V. geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek
ongegrond of buitensporig is.
Animal Match B.V. geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het
verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het
verzoek.
De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk
of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

a. Recht op informatie over de verwerkingen
De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg
over de gegevensverwerking.
Middels deze privacyverklaring verstrekt Animal Match B.V. informatie over de bron
van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en
grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming,
de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

b. Recht van inzage
De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn
persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.
Animal Match B.V. verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een
overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:
 de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
 de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens
worden doorgegeven;
 de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;

 het recht om een klacht in te dienen.
Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens,
wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door
Animal Match B.V. .
Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de
verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker
meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een
redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.
De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.
Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van
de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker
anders verzoekt.
Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan
de gebruiker verstrekt.

c. Recht op rectificatie
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren
of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.
Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te
corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Animal Match B.V. opdragen zijn
persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
Animal Match B.V. brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte
van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning
vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Animal Match B.V. verstrekt
de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

d. Recht op gegevenswissing
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens
door Animal Match B.V. te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17,
lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien Animal Match
B.V. persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker
verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Animal Match B.V. dient in dit geval de
nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de
hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil
uitwissen.
Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van
persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de
in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

e. Recht op beperking van de verwerking
De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn
persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1
Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
In het geval van de uitoefening van de beperking van de
persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:
 met de toestemming van de gebruiker;
 voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van
algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.
Animal Match B.V. brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte
van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of
onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker.
Animal Match B.V. verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de
gebruiker hierom verzoekt.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen
van Animal Match B.V. in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm
en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Animal
Match B.V. hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1
Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent heeft de
gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar
de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch
niet mogelijk is.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot
gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader
van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Animal Match B.V. opgedragen
is.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de
rechten en vrijheden van derden.

g. Recht van bezwaar
De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken,
vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
door Animal Match B.V. .

In bovenstaand geval zal Animal Match B.V. staken met de verwerking van de
persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Animal Match B.V. dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen
dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de
gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens.
Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van
direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

h. Klachtrecht
De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met
betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Animal Match B.V. bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de
gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke
wetgeving kunnen worden ingediend.
De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van
toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit
Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES
Animal Match B.V. maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden
geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend
bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden.
Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden
en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend.
Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden.
Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren
van de website.
Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden:
________.

7. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkeling van de website of
een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.
De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de
website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 19-07-2023.

Registreer uzelf
Registreren
#replace title#